“Zounds, a dog, a rat, a mouse, a cat, to scratch a man to death!”

Romeo & Juliet, William Shakespeare.

    Pebbles, bubbles and drums

    Peces curtes inspirades en el món infantil. És un tribut a la infantesa. Un intent copsar-ne alguns dels seus sons.